Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Privacyverklaring

Privacystatement JVH gaming & entertainment group

JVH gaming & entertainment group (hierna JVH) gaat op verantwoorde wijze om met persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij verwerken worden namelijk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan hetgeen is bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Bij de verwerking van persoonsgegevens treden wij, JVH, als verantwoordelijke op.

Dit betekent dat wij:

 • vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (door middel van deze privacystatement);
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde partij, tenzij dit noodzakelijk is om de gevraagde dienst of service te kunnen leveren of wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • bij het delen van persoonsgegevens met derden afspraken maken om ervoor te zorgen dat deze onder andere niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin toestemming is vereist;
 • beveiligingsmaatregelen treffen die passend zijn om persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt altijd zelf de keuze of je jouw persoonsgegeven(s) wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten op of via de website is het verwerken van persoonsgegevens door ons noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven:

 • welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en daarom verplicht moeten worden ingevuld;
 • welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.
   

GRONDSLAGEN VOOR GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van verschillende grondslagen.
 

Ben je een (potentiële) gast van ons? Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 1. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 3. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 4. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. Dit geldt niet wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens verplichten, zwaarder wegen dan die belangen, vooral wanneer de betrokkene een minderjarige is;
 5. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 
Ben je een (potentiële) medewerker van ons? Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
 

 1. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 2. de verwerking is noodzakelijk om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 3. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. Dit geldt niet wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens verplichten, zwaarder wegen dan die belangen, vooral wanneer de betrokkene een minderjarige is;
 4. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 
GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij het aanbieden van diensten en functionaliteiten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het verzamelen van deze persoonsgegevens gebeurt in verschillende categorieën, namelijk;
 
Gasten (of potentiële gasten):

 • naam;
 • contactgegevens;
 • e-mailadres;
 • gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), producten of andere diensten.

 
Medewerkers (potentiële medewerkers):

 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • cv, begeleidende brief, referenties;
 • foto- en/of beeldmateriaal;
 • naw-gegevens;
 • opleidingsniveau;
 • telefoonnummer;
 • bankgegevens.

 
Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn, omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of dat je bij ons wilt komen werken (of werkt).
 
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. voor onze administratie en beheer van medewerkersgegevens;
 2. om de overeengekomen diensten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan jouw behoeften en wensen;
 3. voor back-up- of archiveringsdoeleinden;
 4. verbetering van onze diensten en producten;
 5. om je een nieuwsbrief, aanbieding, of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 6. voor analyse, onderhoud, optimalisatie en beveiliging van onze websites;
 7. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving;
 8. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de bedrijfsstrategie.

 
Jouw gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van het gebruik van verschillende van onze diensten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de door jou ingevoerde gegevens combineren met de gegevens die wij hebben verkregen door het gebruik van cookies op onze websites (zie ons Cookiestatement). Op basis van die gegevens kunnen wij een profiel opstellen, zodat wij je beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (onder andere websites en apps) nog beter op jouw interesses af kunnen stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens kun je dit bij ons melden (zie ‘Contact’ voor de contactgegevens).
 

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons diensten leveren. Hierbij worden (tenzij anders aangegeven) jouw persoonsgegevens enkel gebruikt voor het uitvoeren van de door ons opgedragen dienst. Wij kunnen bepaalde anonieme gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd. In speciale gevallen kunnen wij, zonder jouw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Denk hierbij aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van onze diensten te garanderen.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in beginsel zo lang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

BEVEILIGING

Wij willen je in dit privacystatement informeren over het privacybeleid en de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verzameld. Denk bij persoonsgegevens bijvoorbeeld aan naam, geboortedatum of e-mailadres. Deze privacystatement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens met bovengenoemde doeleinden.
 
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Wij dragen er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Tevens zullen wij conform de wettelijke verplichting voldoen aan de meldplicht bij een inbreuk op jouw persoonsgegevens.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacystatement willen wij daar een bijdrage aan leveren. Binnen de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan c.q. verwerken, heb je bepaalde rechten, namelijk:

 • dat JVH inzage verschaft in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • dat JVH jouw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden verwijdert;
 • dat JVH jouw persoonsgegevens die onvolledig zijn aanvult;
 • dat JVH persoonsgegevens overdraagt aan derden.

 
Wij nemen alle verzoeken in overweging en binnen een redelijke termijn voorzien wij je van een antwoord. Mochten wij besluiten jouw verzoek niet te honoreren, dan zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Wij kunnen bij een verzoek vragen om meer informatie, zodat wij jouw identiteit kunnen vaststellen.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

MINDERJARIGEN

De diensten die door ons worden aangeboden zijn niet bedoeld voor minderjarigen. Wanneer we informatie ontvangen van iemand die jonger dan 18 jaar is, houden we het recht om deze informatie te verwijderen.

CONTACT
Mocht je naar aanleiding van deze privacystatement nog vragen hebben, dan kun je ons bereiken door middel van:

 • e-mail, via privacy@jvh.nl;
 • website, via www.jvhgaming.com;
 • post, via JVH gaming & entertainment group, Postbus 2156, 5202 CD te ’s-Hertogenbosch o.v.v. Privacy- en Cookiestatement;
 • telefoon, via 073-6273620.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACYSTATEMENT
Wij behouden ons het recht voor deze privacystatement aan te passen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.