Overslaan naar content

Privacystatement sollicitanten

In dit privacy statement vind je uitleg over de manier waarop JVH gaming & entertainment group met jouw privacy, als sollicitant, omgaat. Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om dat zo verantwoord mogelijk te doen.

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen de JVH gaming & entertainment group ligt bij JVH gaming B.V., gevestigd aan de Europalaan 26 te (Postbus 2156, 5202 CD) 's-Hertogenbosch, ingeschreven bij de KvK onder nummer 30129873, hierna te noemen: ”JVH” of “wij”. Onder “JVH” en/of “wij” worden mede verstaan de aan JVH gaming BV gelieerde vennootschappen met wie wij een groep vormen.

We proberen in dit statement jou zo duidelijk en transparant mogelijk te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door ons. Als iets niet duidelijk is, of als je meer uitleg wil, dan kan je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens? Als je bij ons komt solliciteren

 • Gegevens in verband met het behandelen van jouw sollicitatie

Als je bij ons komt solliciteren, dan verwerken wij uiteraard de door jou toegestuurde gegevens. Over het algemeen gaat het dan over de volgende persoonsgegevens:

 • naam geslacht e-mailadres telefoonnummer (gegevens die voorkomen in jouw) motivatie (gegevens die jij hebt vermeld op jouw) CV eventuele referenties als het om een stageplaats gaat: gegevens over de inhoud van jouw stage als je een sollicitant bent met afstand tot de arbeidsmarkt: gegevens over de indicatie (Participatiewet, WSW-indicatie, Wajongers met arbeidsvermogen, WIW- of ID-baan)

Wij vragen jou om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te leveren. Daarnaast kunnen er nog andere persoonsgegevens staan in de correspondentie die wij vervolgens voeren. Al deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van jouw (hopelijk) toekomstige (arbeids)overeenkomst bij ons.

 • Gegevens in verband met het afnemen van een assessment en/of integriteitstoets

Voor sommige functies kunnen we jouw medewerking vragen voor het afnemen van een assessment en/of integriteitstoets. Dit doen we uiteraard alleen als dit passend is voor de verantwoordelijkheden en risico’s die horen bij de functie waar je naar solliciteert. Dit doen wij natuurlijk alleen als jij dat goed vindt.

Als wij een recruitmentbureau inschakelen om jou te werven

Wij maken gebruik van recruitmentbureaus om nieuwe medewerkers te werven en om een voorselectie te maken. Zij kunnen het contact dat zij met jou hebben aan ons doorsturen, inclusief eventuele sollicitatiegegevens (zie o.a. de gegevens die hierboven zijn genoemd) en andere gegevens die ze over jou hebben verzameld. Het eerste contact wordt gelegd op basis van gerechtvaardigd belang. Als het contact overgaat tot een sollicitatie, dan is dit voor de uitvoering van jouw (hopelijk) toekomstige (arbeids)overeenkomst bij ons.

Als je bepaalde informatie niet aan ons verstrekt (ondanks een rechtmatig verzoek daartoe) of jouw toestemming intrekt, dan kunnen wij mogelijk een onvoldoende beeld over jou (als potentiële werknemer) vormen. In het uiterste geval kan dit leiden tot het niet aanbieden van een (arbeids)overeenkomst. Wij informeren je uiteraard als dat het geval is.

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

Wij werken met verschillende partijen samen in het wervings- en sollicitatieproces. Deze partijen verwerken mogelijk jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat ze die van ons ontvangen. Dit zijn de volgende (soorten) partijen:

 • Microsoft (Office 365) aanbieders van recruitmentsystemen die wij gebruiken partijen die wij inschakelen om een assessment of integriteitstoets uit te voren recruitmentbureau die ons helpen bij het werven van nieuw personeel Dienst Justis (voor het aanvragen van een VOG) externe adviseurs (o.a. fiscaal en juridisch)

We kiezen ervoor om de categorieën ontvangers te benoemen in plaats van individuele bedrijfsnamen om te voorkomen dat dit statement regelmatig moet worden aangepast. Als je zeker wil weten welke partijen we op dit moment inschakelen bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe gaan wij om met de doorgifte van jouw persoonsgegevens aan partijen buiten de EER?

Jouw persoonsgegevens worden door ons en onze verwerkers voornamelijk verwerkt op beveiligde servers binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Dit voorkomt niet dat jouw gegevens mogelijk naar landen buiten de EER worden doorgegeven. We zorgen dan voor aanvullende beschermingsmaatregelen.

Als ontvangers mogelijk persoonsgegevens doorgeven naar de Verenigde Staten, wordt jouw privacy vaak beschermd door certificering van deze partijen voor het EU-U.S. Data Privacy Framework. Dit geldt in ieder geval voor Microsoft.

Als je meer wil weten over de specifieke maatregelen bij de doorgifte van jouw persoonsgegevens buiten de EER, kan je uiteraard ook contact met ons opnemen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal 30 dagen vanaf het moment waarop het sollicitatie- en wervingsproces is beëindigd. Met jouw toestemming kunnen we de gegevens langer bewaren, namelijk voor maximaal één jaar.

Het kan zijn dat wij persoonsgegevens langer verwerken als dit bijvoorbeeld nodig is vanwege een geschil of als de gegevens in het kader van beveiligingsmaatregelen in een back-up zijn opgenomen.

Als we een (arbeids)overeenkomst sluiten en je voor ons gaat werken, dan kunnen wij bepaalde gegevens over jou gebruiken in het personeelsdossier. Meer informatie hierover kan je lezen in de interne privacyverklaring.

Welke (privacy) rechten heb je?

Op grond van de AVG heb je een aantal rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Hieronder lees je meer over de rechten die je kunt hebben:

 • Recht op inzage: om te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

 • Recht op rectificatie: om de gegevens te laten wijzigen of aanvullen als blijkt dat de gegevens die wij van jou hebben onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht op vergetelheid: in bepaalde gevallen kan je ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht op dataportabiliteit: als wij jouw gegevens (digitaal) verwerken op basis van toestemming of om een overeenkomst met jou uit te voeren, kunt ons verzoeken om jouw gegevens over te dragen aan een andere partij.

 • Recht op beperking van de verwerking: om het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van bezwaar: als wij jouw gegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang verwerken, kan je bezwaar maken tegen deze verwerking.

 • Intrekken toestemming: als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, kan je jouw toestemming altijd weer intrekken.

Een verzoek kan schriftelijk, e-mail of per post, worden ingediend via de contactgegevens onderaan deze pagina. Wij kunnen hierbij aanvullende informatie aan jou vragen om jouw identiteit te controleren. De verzoeken worden, in overeenstemming met de wet, binnen één maand na ontvangst van het verzoek door ons behandeld. Je wordt vervolgens geïnformeerd of wij voldoen aan het verzoek en wat eventueel de reden is voor het weigeren van het verzoek.

Meer informatie over de reikwijdte en/of uitoefening van bovenstaande rechten kan je terugvinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen. Uiteraard kan je hiervoor ook contact met ons opnemen.

Heb je een klacht over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan?

Als je een klacht hebt of een andere vraag over de manier waarop wij met jouw privacy omgaan, kan je contact met ons opnemen. Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk relevante informatie over jouw klacht of vraag met ons te delen. Wij nemen reageren uiterlijk binnen vier weken op jouw klacht en/of vraag.

Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je desondanks niet tevreden bent met de afhandeling van jouw klacht, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kom je in contact met ons?

Voor vragen, AVG-verzoeken of andere privacy gerelateerde kwesties, kan je contact opnemen via +31 73 627 36 20, privacy@jvh.nl, Europalaan 26 5202CD 's-Hertogenbosch, Postbus 2156.

Onze Functionaris gegevensbescherming kan je bereiken via compliance@jvh.nl

Aanpassingen aan het Privacy en Cookie Statement

Wij kunnen dit statement van tijd tot tijd wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij dit uiteraard duidelijk kenbaar maken.

Versie 1.1, februari 2024